Categorieën

  • Dagelijkse wijnen
  • Grote flessen wijn
  • Exclusieve wijnen
  • Mousserende wijnen
  • Wijnpakketten
  • Kelderrestanten

Download algemene voorwaarden

Vinoz
Rijssensestraat 31
7642CV Wierden

Artikel 1  ALGEMEEN

1.1 In deze Algemene Voorwaarden (verder: Voorwaarden) wordt verstaan onder: Vinoz: de gebruiker van de Voorwaarden; Consument: de wederpartij van Vinoz in wiens opdracht en/of voor wiens rekening producten worden geleverd; Overeenkomst: de overeenkomst tussen Vinoz en de Consument. 

Artikel 2  TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst van Vinoz, met uitsluiting van eventueel door de Consument gehanteerde algemene voorwaarden.
2.2 De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op door Vinoz ingeschakeld personeel, ingeschakelde tussenpersonen of andere derden en op personeel, tussenpersonen of andere derden waarvan de Consument zich bedient.
2.3 Het vragen van een offerte, het doen van een bestelling en/of het accepteren van een aanbieding houdt in dat de Consument de toepasselijkheid van de Voorwaarden aanvaardt.
2.4 Van het in de Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

Artikel 3  TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Vinoz de Overeenkomst aan de Consument schriftelijk bevestigt.
3.2 Vinoz is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren of aan de uitvoering van bestellingen/op-drachten nadere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4  AANBIEDINGEN

4.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
4.2 Vinoz kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de aanbieding of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Vinoz niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 5  PRIJZEN; BETALINGEN

5.1 De op de website van Vinoz vermelde prijzen zijn inclusief BTW. De prijzen worden vermeld onder het voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.
5.2 Betaling dient te geschieden vóór de levering. Bij gebreke van tijdige betaling is Vinoz gerechtigd de levering (en de daarmee verband houdende leveringen/over-eenkomsten) op te schorten.

Artikel 6  LEVERING

6.1 Levering geschiedt vanaf het magazijn van Vinoz, tenzij anders overeengekomen. Vinoz is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de uitvoering van de vervoersovereenkomst met de vervoerder die door Vinoz is ingeschakeld.
6.2 Indien de Consument de levering weigert of nalatig is met de afnamen daarvan, worden de voor de Consument bestemde producten opgeslagen voor rekening en risico van de Consument totdat de Consument de verplichtingen voorvloeiende uit de Overeenkomst is nagekomen. De kosten verbonden aan de opslag komen volledig voor rekening van de Consument.
6.3 Vinoz levert geen alcoholische producten aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. De Consument dient zich desgewenst te legitimeren, ook bij aflevering van een bestelling via internet.

Artikel 7  GARANTIE

7.1 Vinozstaat er voor in dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen die daaraan mogen worden gesteld. De garantie geldt gedurende een periode van twee weken na levering. Eventuele gebreken dienen binnen twee weken na levering aan Vinoz te worden gemeld.
7.2 Indien een product een gebrek vertoont, zal Vinoz - naar haar keuze - zorgdragen voor vervanging van het geleverde product danwel zal de overeenkomst worden ontbonden.

Artikel 8  EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 Het eigendom van het door Vinoz geleverde product gaat eerst over op de Consument nadat de Consument volledig heeft voldaan aan al hetgeen de Consument uit hoofde van de daarop betrekking hebbende Overeenkomst aan Siersma Wijnadvies is verschuldigd.
8.2 Het is de Consument niet toegestaan de door Vinoz geleverde producten te verkopen, door te leveren, te vervreemden, te bezwaren en/of te gebruiken zolang het eigendom op de Consument niet is overgegaan.

Artikel 9  RECLAMES

9.1 De Consument dient het product op het moment van levering of zo spoedig daarna te onderzoeken. Eventuele zichtbare gebreken dient de Consument binnen drie werkdagen na levering schriftelijk aan Vinoz te melden met retourzending van het gebrekkige product.

Artikel 10 BETALING

10.1 De door Vinoz te leveren producten dienen vooruit te worden betaald, tenzij anders aangegeven. Vinoz levert de producten uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de betaling.
10.2 Voor zover geen vooruitbetaling plaatsvindt, dient de aan de Consument verzonden factuur van Vinoz te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum, bij gebreke waarvan de Consument na verloop van die termijn van rechtswege in verzuim is. Vanaf de datum dat de Consument in verzuim is, dient de Consument aan Vinoz de wettelijke handelsrente te betalen ex art. 7:119a BW met een minimum van één (1) procent per maand.
10.3 Bij gebreke van tijdige betaling zijn (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd van 15% berekend over de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en eventueel verschuldigde rente met een minimum van € 75 excl. BTW.
10.4 Betalingen in mindering op het aan Vinoz verschuldigde strekken eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna in mindering op de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 11 VRIJWARING

11.1 De Consument vrijwaart Vinoz voor aanspraken van derden verband houdende met of ten gevolge van de levering van producten door Vinoz en/of door haar verstrekte adviezen.
11.2 Wordt Vinoz door derden aangesproken, dan is de Consument gehouden Vinoz zowel in- als buitenrechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van de Consument in dat geval mag worden verwacht. Neemt de Consument geen adequate maatregelen, dan is Vinoz gerechtigd daartoe zelf over te gaan. De daaraan verbonden kosten komen volledig voor rekening van de Consument. 

Artikel 12 AANSPRAKELIJKHEID

12.1 De aansprakelijkheid van Vinoz voor door haar geleverde zaken is beperkt tot de hiervoor sub 7 genoemde garanties.
12.2 Vinoz is niet aansprakelijk voor gevolgschade, daaronder begrepen ondermeer gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
12.3 Indien Vinoz aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 13 OVERMACHT

13.1 In geval van overmacht is Vinoz gerechtigd - naar haar keuze - de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden door dit (schriftelijk) mee te delen aan de Consument, zonder dat Vinozgehouden is tot enige vergoeding van schade.
13.2 Onder overmacht wordt ondermeer verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Vinoz geen invloed kan uitoefenen maar waardoor Siersma Wijnadvies niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt eveneens verstaan werkstakingen bij derden. 
13.3 Vinoz kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten tot een periode van maximaal twee (2) maanden. Na afloop van die termijn is Vinoz  gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Vinoz gehouden is tot enige vergoeding van schade.   

Artikel 14 INTELECTUEEL EIGENDOM

14.1 De web-site van Vinoz met alle daarin/daarop voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid (alles in de ruimste zin bedoeld) zijn auteursrechterlijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming van Vinoz.
14.2 Voorzover Vinoz op haar internetsite verwijst naar andere sites, zijn die verwijzingen slechts informatief. Vinoz is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die internetsites.

Artikel 15 DIVERSE

15.1 Indien een bepaling van de Voorwaarden in strijd mocht zijn met de wettelijke voorschriften, zal uitsluitend de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze bepaling worden vervangen door een door Vinoz vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.
15.2 Vinoz is gerechtigd haar Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Na publicatie van de (nieuwe) Voorwaarden zullen deze (nieuwe) Voorwaarden integraal van toepassing zijn.    

Artikel 16 TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op alle overeenkomsten van Vinoz is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
16.2 Geschillen dienen te worden beslist door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Vinoz. Vinoz en de Consument zijn ten opzichte van elkaar gehouden eventuele geschillen te trachten in onderling overleg - eventueel onder begeleiding van een professionele mediator - op te lossen.

Artikel 19 - Leeftijdsgrens
Wanneer je de bestelling bezorgt cq afhaalt moet je eerst je id laten zien i.v.m. de leeftijdcheck. Bij de levering van de bestelling zal de bezorger om legitimatie vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt tot in ieder geval tot 25 jaar. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan het minimumleeftijdvereiste is voldaan, is onze bezorger helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven. Indien de bestelling niet geleverd kan worden omdat niet vastgesteld kon worden dat aan het leeftijdsvereiste is voldaan, zullen annuleringskosten ten bedrage van 10,00 euro in rekening worden gebracht. De reden is dat wij willen ontmoedigen dat minderjarigen toch proberen bestellingen te doen.

Wierden, 29-08-2021

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.